lan makenalan ring facebook

Kamis, 08 November 2012

Pidarta: Nglestariang Basa Bali Maka Utsaha Ngewangun Karakter Bangsa

          Pidarta puniki dados ka-copy nanging elingang nagingin alamat blog puniki

Suksma antuk galah sane katiba ring padewekan tityang
       Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 sane mustikayang tityang
       Bapak/ibu dosen pengajar SMA Negeri 1sane kusumayang tityang
       Miwah ida dane sareng sami sane tresna sihin tityang,
       Om Swastyastu
Suksma aturang tityang majeng ring Ida Shang Hyang Widhi Wasa mawinan wit sangkaning paswecan Ida iraga sareng sami prasida masadu arep driki. Ainggih Ida dane sareng sami, rahinane mangkin tityang jagi mapidarta. Murdan pidarta tityange inggih punika “Nglestariang Basa Bali Maka Utsaha Ngewangun Karakter Bangsa”. Dumogi pidartan sane pacang  tityang aturang  puniki wenten pikenohnyane.
Basa Bali kawentenannyane ring aab jagate sekadi mangkin tan bina ya sekadi sepeda ontel. Napi mawinan tityang ngumpamayang sekadi punika? Mawinan yening manut ring padewekan tityang Basa Bali punika boya ja sios wantah silih sinunggil artha brana sane kaicenin olih para penglingsir iraga nanging iraga lek utawi nenten juari nganggen artha punika ritatkala mebebaosan. Rasa lek mebasa Bali puniki makehan wetu saking para yowana, krama perkotaan, miwah krama lianan sane kasorohang “masyarakat modern”. Sane dados cihna yening wenten rasa lek mabasa Bali ring krama-krama sekadi punika kacihnayang saking kawentenan Bahasa Indonesia dados basa keseharian nganti basa Bali. Kehanan sekadi puniki jakti ngengsekin manah. Basa Bali sane dados warisan budaya, kalah pamor tekening Bahasa Indonesia.
Yening iraga sareng sami nguratiang, napi sujatine sane ngawinang anake lek mabasa Bali? Manut ring uratian tityang, niki kaawinang olih dampak negatif Globalisasi. IPTEK sane sayan nglimbak punika boya ja madue iusan sane becik kemanten nanging malih madue iusan sane kaon. Sampun akeh anake maosang yening kemajuan ring bidang teknologi punika ngawinang nilai-nilai budaya sane luih punika luntur. Basa Bali silih sinunggil contonyane. Basa Bali kakasorang olih bahasa Inggris utawi bahasa Indonesia mawinan basa-basa punika pinih ngasilang jinah. Transaksi bisnis punika jakti saja mangda nganggen bahasa Inggris utawi bahasa Indonesia, piranti komunikasi sane canggih pinih akeh nganggen bahasa Inggris, Jepang, lan basa dura negara lianan, tayangan ring televisi masih akehan ngangge bahasa Indonesia lan basa non Bali lianan. Nanging saking makasami conto punika nenten ja dados alasan iraga mangda ngedohin basa Bali napi malih lek mabasa Bali.
Ida dane sareng sami, pastika wenten pitaken ring pakayunan Ida dane soang-soang napi mawinan tityang kukuh mempromosiang basa Bali yening ten bernilai bisnis sekadi bahasa Inggris lan bahasa Indonesia?  Tityang memprosiang produk lokal puniki mawinan tityang rumasa akeh pisan kawigunan ipun ring sang sane nganggen. Mangkin lan saihang basa Bali tekening bahasa Inggris utawi bahasa Indonesia. Manut ring padewekan tityang sekadi niki. Bahasa Inggris nilai etika sane wenten ring drika akidik mawinan ten wenten sane kawastanin rasa basa. Contonyane yen mababaosan sane alit tekening sane kelihan, ipun makakalih ngangge “you” (bahasa Indonesia, kamu). Niki yen manut ring kebudayaan iraga, sang sane alit kabaos tulah. Nanging ring bahasa Inggris nenten ngawinang pikobet. Yen mabasa Indonesia nilai etika sampun wenten nanging rasa basannyane kantun kirang. Ragam bahasa sane nyihnayang etika ring bahasa Indonesia punika wantah akidik. Nah mangkin iraga patut bangga mawinan basa Bali punika madue rasa basa sane jangkep. Iraga ritatkala mebebaosan ngangge basa Bali setata nguratiang anggah ungguhing basa. Anggah ungguhing basa Bali sane keanggen ritatkala mebebaosan punika ngawinang iraga melajahin etika. Basa napi sane keanggen mebebaosan tekening anak menak, tekening pejabat pemerintahan, tekening rerama, tekening sawitra, makasami ipun wenten etikanyane. Majeng ring sira iraga  mabebaosan punika nentuang soroh basa napi sane keanggen. Yen iraga mebebaosan  tekening sawitra nenten ja pateh teken mebebaosan tekening rerama. Kenten masih yening iraga mabebaosan tekening sang sane menak melianan tekening yening iraga mebebaosan tekening sane jaba. Nika makasami wenten uger-ugernyane ring basa Bali.
Etika ring sajeroning mabasa Bali puniki pacang ngewetuang nilai-nilai positif sane maguna ring pawangunan karakter. Yening ngrereh jadma wikan ring jagate puniki pastika akeh, nanging yening ngrereh jadma sane madue karakter luhur nika sukeh pisan. Kapradnyanan yen ten kaimbangin olih parilaksana becik, nika pacang nyiptayang jadma sane sekadi teroris. Teroris nika sujatinnyane jadma sane madue kapradnyanan tegeh. Nanging sayang, kapradnyanan ipun kaanggen ngerusak.
Melajahin basa Bali boya ja sewates ngawacen, mebebaosan, nyurat, utawi mirengang. Mejahain basa Bali nika raket paiketannyane tekening agama lan seni. Agama, seni, kosa basa nika mecampur dados asiki inggih punika basa Bali. Olih mawinan asapunika nguasain basa Bali akeh kidiknyane pacang nguasain malih agama lan seni. Kemampuan mebasa Bali, meagama, lan nyenengin seni budaya pacang ngewetuang jadma sane madue luih tur mautama.
Sane mangkin, sapunapi caran iraga nglestariang basa Bali pinika? Sane kapertama kakawitin saking padewekan iraga newek. Iraga mangda uning yening basa Bali punika sekadi warisan sane patut kaplajahin. Mlajahin basa Bali mangda setata ring kehanan sane wastane ‘‘mengasyikan”. Yening iraga sampun seneng mlajahin basa Bali sinah iraga pacang setata ngajegang basa Bali punika. Elingang malih mangda nganggen basa Bali dados basa keseharian. Yening iraga newek sampun sane kawastanin nglestariang basa Bali, sane mangkin lan  ajakin anake lianan mangda nglestariang basa Bali. Dados kalaksanayang paruman, seminar, utawi dharma wacana sane wenten paiketannyane maka utsaha nglestariang basa Bali. Ajahin malih anak alit utawi para yowana mabasa Bali. Niki patut pisan mangda benjang-bencang tercetak sumber daya manusia sane berbudaya. Setata icenin dukungan majeng ring utsaha pemerintah sane nglestariang basa Bali. Sekancan utsaha sane positif punika patut iraga miletin. Miwah akeh malih utsaha-utsaha mangda nglestariang basa Bali.
Ida dane sareng sami, wantah asapunika daging pidartan tityang. Tityang nunas pangampura yening wenten kaiwangan tityang ritatkala mapidarta. Tityang malih ngelingang ring Ida dane sareng sami mangda setata nglestariang basa Bali mawinan basa Bali punika akeh pikenohnyane ring sajeroning utsaha ngawangun karakter bangsa. Ainggih Ida dane sareng sami, tityang puputang antuk parama shanti.

Om Shanti Shanti Shanti Om

Tidak ada komentar:

Posting Komentar